MENU

Algemene Voorwaarden

1. Fair Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten die elk voor eigen rekening en risico praktijk houden onder een gemeenschappelijke naam.

2. De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Fair Advocaten opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden.

3. De opdrachtnemer is de advocaat die door Fair Advocaten met de uitvoering van de opdracht wordt belast. Eventueel kan voor de uitvoering van de opdracht gebruik worden gemaakt van de diensten van derden. Hiervoor is geen uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever vereist.

4. De opdrachtnemer zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden aanvaard en uitgevoerd door de opdrachtnemer, of deze nu vennoot, (middellijk) bestuurder van een vennoot, werknemer zijn of zijn geweest, met inbegrip van eventuele erfgenamen. Deze opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door de opdrachtnemer, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aangaande de hoofdelijke aansprakelijkheid worden hierbij uitgesloten.

6. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer onverwijld informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.

7. De schriftelijke weergave van de inhoud van de opdracht door de opdrachtnemer dient te gelden als het bewijs daarvan, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

8. De opdracht geldt, behoudens andersluidend schriftelijk bericht van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever, niet als beëindigd zolang de opdrachtgever de opdrachtnemer nog iets verschuldigd is.

9. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma's komen toe aan de opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer is het de opdrachtgever niet toegestaan de voormelde producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

10. Tenzij anders is overeengekomen, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een honorarium verschuldigd volgens de bij Fair Advocaten gebruikelijke tarieven, vermeerderd met de omzetbelasting, kantoorkosten en verschotten. Voor het toezenden van afschriften van documenten die reeds eerder aan de opdrachtgever zijn toegezonden, is door de opdrachtgever per keer een vast tarief van € 25,- verschuldigd.

11. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen de genoemde termijn na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. Indien de opdrachtgever in verzuim is, zijn, onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer, alle vorderingen op de opdrachtgever dadelijk en geheel opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken.

12. Alle buitengerechtelijke kosten die de opdrachtnemer heeft moeten maken in verband met de incasso van een vordering op de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever, met een minimum van 15% van de openstaande vordering. Alle kosten die de opdrachtnemer heeft moeten maken in verband met een gerechtelijke procedure tegen de opdrachtgever komen eveneens voor diens rekening, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij de opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

13. Indien de opdrachtgever een declaratie in een burgerlijke zaak onbetaald laat en, na daartoe door de opdrachtnemer te zijn uitgenodigd, nalaat binnen de eerste betalingstermijn de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium te betwisten komt hem in rechte in redelijkheid geen beroep meer toe daarop.

14. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om - voor of tijdens de uitvoering van een opdracht - van de opdrachtgever (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

15. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt door noch de opdrachtnemer noch door de Stichtingen Derdengelden FAIR Advocaten rente over derdengelden vergoed.

16. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zo mede van al degenen die zijn genoemd in artikel 5, is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de opdrachtnemer komt. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de derde kan worden verhaald. De opdrachtnemer is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

17. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de door de opdrachtnemer in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houdende met de werkzaamheden van de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan bij de opdrachtgever of derden als gevolg van verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens de opdrachtgever of als gevolg van een handelen of nalaten van of namens de opdrachtgever.

18. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij de opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs- indirecte of gevolgschade.

19. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet is bij geschillen in eerste instantie bevoegd de rechter in het arrondissement van de vestiging van Fair Advocaten waar de opdrachtnemer werkzaam is of laatstelijk werkzaam was.

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram